• A geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG adatvédelmi tájékoztatója

  Állapot: 2020. augusztus

  Üdvözöljük honlapunkon és örülünk, hogy érdeklődik társaságunk iránt. Személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Személyes adatait a személyes adatok védelme tekintetében alkalmazandó jogszabályokkal, különösképp az EU adatvédelmi rendeletével (EU-GDPR) és a számunkra irányadó országspecifikus törvényekkel, ideértve különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infótv.), összhangban kezeljük. A jelen adatvédelmi tájékoztató segítségével átfogóan tájékoztatjuk Önöket a személyes adataik geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG általi kezeléséről és az Önöket megillető jogokról.
  A személyes adatok azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Személyes adatok különösen például a név, születési dátum, cím, telefonszám, e-mail cím, de az Ön IP címe is.
  Anonim adatokról akkor van szó, ha azok semmilyen módon nem kapcsolhatók a felhasználóhoz, az érintetthez.

 • Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

  Cím (a társaság idézhető címe):
  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
  Brandstätterstraße 2 - 10
  D - 90513 Zirndorf

  Fürthi Bíróság HRA 2190

  Elérhetőségek:
  www.playmobil.com
  Tel.: 0911/9666-0
  Fax.: 0911/9666-1120
  E-Mail: service@playmobil.de

  Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
  dsb@playmobil.de

 • Az Ön mint érintett személy jogai

  Ebben a bekezdésben szeretnénk tájékoztatni Önt mint érintettet a jogairól. Ezeket a jogokat az EU-GDPR 15-22. cikkei tartalmazzák, amely az alábbiakat foglalja magában:

  1. Hozzáférési jog (EU-GDPR 15. cikk)
  2. Törléshez való jog (EU-GDPR 17. cikk)
  3. Helyesbítéshez való jog (EU-GDPR 16. cikk)
  4. Adathordozhatósághoz való jog (EU-GDPR 20. cikk)
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (EU-GDPR 18. cikk)
  6. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (EU-GDPR 21. cikk)

  Ezen jogok érvényesítéséhez kérjük írjon az alábbi e-mail címre: dsb@playmobil.de. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kérdése lenne a társaságunknál zajló adatkezeléssel összefüggésben. Ezen felül joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 1 391-1400).
  Amennyiben úgy érzi, érintetti jogait az adatkezelő sérti, az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Tiltakozáshoz való jog

  A tiltakozáshoz való joggal összefüggésben kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

  Amennyiben személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, úgy joga van ez ellen az adatkezelés ellen indokolás nélkül tiltakozni. Ugyanez vonatkozik a profilalkotásra is, ha az kapcsolatban áll a közvetlen üzletszerzéssel.
  Ha Ön tiltakozik az adatok közvetlen üzletszerzési célból történő kezelése ellen, úgy személyes adatait nem fogjuk tovább kezelni ebből a célből. A tiltakozás ingyenes és formától független módon megtörténhet, lehetőleg az alábbi e-mail címen: dsb@playmobil.de.
  Amennyiben adatait a jogos érdekek érvényesítése céljából kezeljük, úgy Ön bármikor jogosult ezen adatkezelés ellen is tiltakozni; ugyanez vonatkozik az ezen szabályokon alapuló profilalkotásra is.
  Ezt követően már nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

  Személyes adatainak kezelése során betartjuk az EU-GDPR szabályait és minden egyéb érvényes adatvédelmi előírást is. Az adatkezelés jogalapja különösképp az EU-GDPR 6. cikke.
  Adatait üzleti kezdeményezés (GDPR 6. cikk a) pont), szerződéses (GDPR 6. cikk b) pont) és törvényi kötelezettségek (GDPR 6. cikk c) pont) teljesítésének, szerződéses jogviszonyok véghezviteléhez (GDPR 6. cikk b) pont), termékek és szolgáltatások kínálásának (GDPR 6. cikk a) pont),, valamint az ügyfélkapcsolat erősítésének céljából (GDPR 6. cikk a) pont), kezeljük, amely marketing célú elemzéseket és közvetlen üzletszerzést is magában foglalhat.
  A hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk a) pont), szintén kezelhetők személyes adatai. E tekintetben tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról és a hozzájárulás visszavonásához való jogáról. Amennyiben a hozzájárulás a különleges kategóriába eső személyes adatok kezelésére vonatkozik, úgy erre a hozzájárulásban kifejezetten felhívjuk a figyelmét.
  A különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelése az EU-GDPR 9. cikk (1) bek. értelmében csak akkor kerül sor, ha arra az EU-GDPR 9. cikk (2) bek. alapján lehetőség van.

 • Továbbítás harmadik felek részére

  Adatait csak a törvényi előírások keretén belül vagy megfelelő hozzájárulás megléte esetén továbbítjuk harmadik felek részére. Más egyéb esetekben a továbbítás harmadik felek részére nem történik meg, kivéve, ha arra kötelező törvényi előírások által kötelesek vagyunk (továbbítás külső szervek részére, pl. felügyeleti vagy bűnüldöző hatóságok részére).

 • A személyes adatok címzettje / címzettek kategóriái

  Társaságunkon belül biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak azok a személyek férjenek hozzá, akiknek azokra szerződéses vagy törvényi kötelezettségek teljesítése céljából szükségük van.
  Sok esetben szolgáltatók támogatják osztályainkat feladataik elvégzésében. Ezek a szolgáltatók támogatják osztályainkat például az, adatelemzések, hírlevelek kiküldése stb. folyamán. Minden szolgáltatóval megkötöttük a szükséges adatfeldolgozási megállapodást.
  A megrendelések UPS-szel történő kiszállításához (United Parcel Service Deutschland, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss) a címzett neve, címe, telefonszáma és e-mail címe rögzítésre kerül. Ezek az adatok ezen megrendelés elküldésének lebonyolítása céljából továbbításra kerülnek a UPS részére. A címzett az adatok átadását követően küldemény-megerősítő e-mailt kap a UPS-től, mely a küldemény nyomon követési adatait is tartalmazza.

 • Adattovábbítás harmadik országok részére / adattovábbítási szándék harmadik országok részére

  Harmadik (az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívüli) országokba csak akkor történik adattovábbítás, ha az a kötelmi viszonyok teljesítéséhez szükséges, törvény által kötelező vagy Ön ahhoz hozzájárult.
  Személyes adatait egy Európai Gazdasági Térségen kívüli szolgáltatónak vagy vállalatcsoporthoz tartozó társaságnak továbbítjuk: a webshop üzemeltetést és tárhelyszolgáltatást végző Salesforce (Commerce Cloud) részére (USA államok és az ázsiai/csendes-óceáni térség).
  A Salesforce adatvédelmi irányelveit az alábbi linken találja: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 • Az adatok tárolásának időtartama

  Személyes adatait addig tároljuk adatait, amíg az az adott kezelési cél tekintetében szükséges. Kérjük vegye figyelembe, hogy számos megőrzési határidő előírja, hogy az adatok továbbra is (kötelezően) megőrzendők. Ez különösen vonatkozik a kereskedelmi jogi vagy adójogi megőrzési kötelezettségekre (pl. kereskedelmi törvény, adózás rendjéről szóló törvény stb.). Amennyiben nincs tovább tartó megőrzési kötelezettség, úgy az adatok a cél elérését követően rutinszerűen törlésre kerülnek.
  Ehhez hozzájön, hogy csak akkor őrizhetjük meg adatait, ha Ön arra engedélyt adott számunkra vagy jogvitákra kerül sor és a törvényes elévülési határidőn belül, amely akár 5 év is lehet, bizonyítékokat használunk fel.
  A hozzájárulása alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónapig tart. Amennyiben a hírlevél feliratkozáshoz nem kapcsoldódik felhasználói megerősítés, az adatokat 30 napon belül töröljük.

 • Adatainak biztonságos továbbítása

  Az általunk tárolt adatok véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy jogosulatlan személyek általi hozzáférése elleni lehető legnagyobb védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. A biztonsági szinteket biztonsági szakértőkkel együttműködve folyamatosan felülvizsgáljuk és hozzáigazítjuk az új biztonsági előírásokhoz.
  A weboldalunkról ki és befutó adatcsere valamennyi esetben titkosítva történik. Átviteli protokollként honlapunk számára a HTTPS-t kínáljuk fel, amely minden esetben az aktuális titokítási protokollt használja.
  Ezen felül felhasználóink részére a kapcsolattartási űrlapok keretében tartalom-titkosítást is kínálunk. Ezen adatok dekódolása csak számunkra lehetséges. Ezen felül lehetőség van alternatív kommunikációs csatornák használatára (pl. posta).

 • Adatszolgáltatásra való kötelezettség

  Különböző személyes adatokra van szükség a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez, megvalósításához és megszüntetéséhez és az ahhoz kapcsolódó szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez vonatkozik a honlapunk és az általa rendelkezésre bocsátott különféle funkciók használatára.
  A fenti pontban részletesen összefoglaltuk ezt az Ön számára. Bizonyos esetekben a személyes adatokat törvényi előírások alapján is be kell gyűjteni, illetve rendelkezésre kell bocsátani. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kérelmének feldolgozása vagy az alapjául szolgáló szerződéses jogviszony végrehajtása ezen személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges. Ön nem köteles ezen adatokat megadni a számunkra, az adatok meg nem adása azonban azzal járhat, hogy az Ön kérelmét nem tudjuk teljesíteni illetve a szerződéses kapcsolatot nem lehet létrehozni.

 • A személyes adatok kategóriái, forrásai és eredete

  Mindig az adott kontextus határozza meg, hogy milyen személyes adatokat kezelünk. Ez attól függ, hogy Ön pl. online megrendelést ad-e le vagy kérdést küld el az elérhetőségi űrlapunkon keresztül.
  Felhívjuk figyelmét, hogy a különleges adatkezelési helyzetre vonatkozó információkat adott esetben külön-külön is rendelkezésre bocsáthatjuk egy arra alkalmas helyen, pl. megkeresés útján.

  Honlapunk felkeresése során az alábbi adatokat kezeljük és gyűjtjük be:
  1. Internetszolgáltató neve
  2. Honlap adatai, amelyen keresztül meglátogat minket
  3. Használt böngésző és operációs rendszer
  4. Az internetszolgáltató által adott IP cím
  5. Lekért adatok, átadott adatmennyiség, letöltések/fájlexport
  6. Honlapok adatai, amelyeket Ön nálunk felkeres, beleértve a dátumot és az időpontot is

  Kapcsolatfelvétel keretében az alábbi adatokat kezeljük és gyűjtjük be:
  1. Vezeték- és keresztnév
  2. Cím
  3. E-mail cím
  4. Megszólítás
  5. Kérésekkel és érdeklődésekkel kapcsolatos adatok

  A megrendelési folyamat keretében az alábbi adatokat kezeljük:
  1. Megszólítás
  2. Vezeték- és keresztnév
  3. Cégnév
  5. Szállítási cím
  6. Számlázási cím
  7. E-Mail cím
  8. Telefonszám
  9. Más forrásokból megengedett módon kezelhető adatok

  Hírlevelek esetén az alábbi adatokat gyűjtjük be és kezeljük:
  1. Vezeték- és keresztnév
  2. E-Mail cím
  3. Megszólítás
  4. Hírlevél-kiértékelésből származó elemzési adatok (Elemezzük a hírlevelek rákattintási és megnyitási gyakoriságát, valamint a hírlevél-feliratkozóink vásárlási szokásait)

  Nyereményjátékok esetén az alábbi adatokat gyűjtjük be és kezeljük:
  1. Vezeték- és keresztnév
  2. Levelezési cím és lakcím
  3. E-Mail cím
  4. Ország

  Katalógusok küldése esetén az alábbi adatokat kezeljük:
  1. Megszólítás
  2. Vezeték- és keresztnév
  3. Utca és házszám
  4. Irányítószám
  5. Város
  6. Ország (a 3-6 pontban felsorolt adatok postai úton történő katalógusküldés esetén)
  7. E-Mail cím (e-mailben történő katalógusküldés esetén)

 • Kapcsolatfelvételi űrlap / kapcsolatfelvétel E-Mail-en keresztül (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a., b pont)

  Honlapunkon megtalálható egy kapcsolatfelvételi űrlap, amely elektronikus kapcsolatfelvételhez használható. Ha ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül ír nekünk, úgy az űrlapon keresztül megadott adatait a kapcsolatfelvétel és kérdései és kérései megválaszolásának céljából kezeljük.
  E tekintetben betartjuk az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapelvét, hiszen csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre a kapcsolatfelvételhez feltétlenül szükségünk van. Ezek az adatok: az Ön E-Mail címe, megszólítás, vezeték- és keresztnév, tárgy, valamint maga az üzenet-mező. Műszaki okokból valamint jogi, biztonsági szempontból az Ön IP címét is kezeljük. Amennyiben E-Mailen keresztül fordul hozzánk, úgy az E-mailben megadott adatait kizárólag a kérése feldolgozásának céljából kezeljük.

 • Hírlevél (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)

  Honlapunkon feliratkozhat ingyenes hírlevelünkre. A hírlevél-feliratkozás során megadott E-mail címet, valamint az Ön nevét a névre szóló (Önt megszólító) hírlevél elküldéséhez használjuk.
  E tekintetben betartjuk az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapelvét, mivel kötelezően kitöltendő mezőként csak az E-Mail cím van megjelölve (adott esetben a név személyre szabott hírlevél esetén). Műszaki okokból, valamint jogi, biztonsági szempontból a hírlevél megrendelésekor kezeljük az Ön IP címét is.
  A feliratkozást természetesen bármikor megszüntetheti a hírlevélben megadott leiratkozási lehetőségeken és ezzel együtt visszavonhatja hozzájárulását.
  A hírlevelek E-mailen keresztül történő elküldéséhez az úgynevezett double opt-in eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy csak akkor kap reklámot E-mailben, ha előtte kifejezetten megerősítette, hogy aktiváljuk a hírlevél-szolgáltatást. Ez úgy történik, hogy értesítő E-mailt küldünk Önnek és arra kérjük, hogy az E-mailben található linkre történő kattintással erősítse meg, hogy hírlevelünket erre az E-mail címre szeretné-e megkapni.

 • Nyereményjáték és reklámhozzájárulás (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a., b pont)

  Honlapunkon lehetősége van nyereményjátékainkban részt venni. Ha kitölti a nyereményjáték részt, akkor az ott megadott adatait kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezeljük.
  Betartjuk az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapelvét, hiszen csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre a nyereményjáték lebonyolítása és a nyereményről való értesítés céljából feltétlenül szükségünk van. Ezek pl.: név, e-mail cím, megszólítás, Amennyiben Ön a nyereményjáték nyertese, a nyeremény átadásához szükséges cím és országadatokat külön fogjuk bekérni Öntől.
  A részvételhez kötelezően kitöltentő mezőket a (*) jel jelöli. Műszaki okokból, valamint jogi, biztonsági szempontból kezeljük az Ön IP címét is. A többi mező (például az utca, házszám, város) választható és természetesen kitöltheti, ha szeretné. A kötelezően kitöltendő mezők nélkül viszont sajnos nem tudjuk lebonyolítani a nyereményjátékot. Így a részvétel nem lehetséges.
  A nyereményjáték fülön lehetősége van továbbá reklámhozzájárulást adni részünkre. A nyereményjáték természetesen a reklámhozzájárulás megadása nélkül is lehetséges.
  Amennyiben hozzájárulást ad az adott jelölőnégyzet beikszelésével, úgy adatait abból a célból is kezeljük majd, hogy a termékeinkről / szolgáltatásainkról (a geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG PLAYMOBIL márkájának termékei és (exkluzív) ajánlatai) postai úton is küldjünk Önnek ajánlatokat és információkat.
  Hozzájárulását indokolás nélkül bármikor visszavonhatja az alábbi telefonszámon: 0911/9666-0, e-mail-ben: gewinnspiele@playmobil.de vagy postai úton a geobra Brandsätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D – 90513 Zirndorf címre küldött levélben.

 • Webshop (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. b pont)

  A megrendelési nyomtatvány keretében megadott adatait csak a szerződéses jogviszony végrehajtásához, ill. lebonyolításához használjuk, amennyiben Ön nem járul hozzá ennél szélesebb körű adatkezeléshez.
  Betartjuk az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapelvét, mivel csak azokat az adatokat kell megadnia részünkre, amelyekre a szerződés végrehajtása és szerződéses kötelezettségeink teljesítése szempontjából feltétlenül szükségünk van (tehát nevét, címét, e-mail címét, valamint a választott fizetési módhoz szükséges fizetési adatokat) vagy amelyek begyűjtésére törvényileg kötelesek vagyunk.
  Ezen felül műszaki okokból, valamint jogi, biztonsági szempontból a hírlevél megrendelésekor kezeljük az Ön IP címét is. Ezek nélkül az adatok nélkül sajnos el kell utasítanunk a szerződés megkötését, mivel így azt nem tudjuk végrehajtani vagy enélkül a már meglévő szerződést adott esetben meg kell szüntetnünk. Természetesen ha szeretné, ettől több adatot is megadhat.

 • Regisztráció / ügyfélszámla (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a., b pont)

  Honlapunkon lehetőséget kínálunk felhasználóinknak arra, hogy személyes adataik megadásával regisztráljanak. Ennek az az előnye, hogy láthatják a megrendelési előzményeket és a személyes adataik a megrendelési formanyomtatványon elmenthetők. Újbóli megrendelés esetén tehát nem kell mindent újra beírnia.
  A regisztráció tehát vagy az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez (online shop-unkon keresztül) vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükséges vagy lehetséges, még ha lehetőség is van vendéghozzáférésre.
  Betartjuk az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapelvét, mivel csak a regisztrációhoz szükséges adatok kerültek egy csillaggal (*) kötelező mezőként megjelölésre. Ezek például az e-mail cím, valamint jelszó, beleértve a jelszó megismétlését.
  Az online shop-unkban leadott megrendeléshez a szállítás miatt szükségünk van még a szálmázási címre (megszólítás, vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám). Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, úgy a fenti adatokon túl a szállítási címet is meg kell adni.
  A honlapunkon történő regisztráció által emellett a felhasználó IP címe, a dátum valamint a regisztráció időpontja is eltárolódik (műszaki okokból). A „Regisztrálok” gomb megnyomásával hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.
  Kérjük vegye figyelembe: az Ön által megadott jelszót titkosítva tároljuk. Társaságunk munkavállalói nem látják ezt a jelszót. Így tehát nem tudnak információt adni Önnek erről, ha elfelejtené ezt a jelszót.
  Ebben az esetben használja az „Elfelejtett jelszó” funkciót, amin keresztül egy automatikusan generált új jelszót fog kapni e-mailben. Egy munkavállaló sem jogosult Öntől telefonon vagy írásban a jelszavát elkérni. Ezért kérjük soha ne adja meg a jelszavát, ha ilyen megkeresés érkezne Önhöz.
  A regisztrációs folyamat lezárultával adatai nálunk a védett ügyfélterület használásához kerülnek tárolásra. Amikor honlapunkon e-mail címével mint felhasználónévvel és jelszavával bejelentkezik, úgy ezek az adatok a honlapunkon véghezvitt lépéseihez rendelkezésre fognak állni (pl. megrendelésekhez az online shopunkban). A teljesített megrendelések megtekinthetők a megrendelési előzményeknél. A számlázási és szállítási címeket is itt módosíthatja.
  A regisztrált személyeknek bármikor lehetőségük van a szállítási vagy számlázási címet a rendelési előzményeknél módosítani/javítani. A módosításokat / javításokat természetesen ügyfélszolgálatunk is szívesen elvégzi, amennyiben Ön kapcsolatba lép velük. Természetesen regisztrációját ill ügyfélfiókját megszüntetheti, ill. törölheti is („Fiókom”, „ügyfélfiók törlése” alatt).

 • Fizetési rendszerek (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a., b pont)

  Online shopunkban hitelkártyával vagy PayPallal fizethet. E tekintetben a vonatkozó fizetés szempontjából releváns adatok kerülnek begyűjtésre, hogy megrendelését, valamint a fizetés lebonyolítását véghezvihessük. Emellett műszaki okokból és a jogi, biztosnsági szempontból az IP címét is kezeljük.
  Betartjuk az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapelvét, hiszen csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyek a fizetési folyamatok és ezzel a szerződés lebonyolításához szükségesek vagy amelyek begyűjtése törvény általi kötelezettségünk.
  Ezek nélkül az adatok nélkül a szerződés megkötését sajnos el kell utasítanunk, mivel nem tudjuk végrehajtani azt.
  Az adatai védett továbbításához az általunk alkalmazott fizetési rendszer SSL-titkosítást használ.

  Információ hitelkártyás fizetéshez:
  Ahogyan az megszokott a hitelkártyás fizetéseknél, kártyája adatait és hitelképességét ellenőrizzük.

  Információ PayPal fizetéshez:
  A PayPal a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg társaság vállalata. Amennyiben az érintett az online shopunkban a megrendelés folyamán a „PayPal” fizetési lehetőséget választja, úgy az érintett személyes adatai automatikusan továbbításra kerülnek a PayPal részére.
  Ezen fizetési opció kiválasztásával az érintett hozzájárul a fizetés lebonyolításához szükséges személyes adatai továbbításához. A PayPal részére továbbított személyes adatoknál rendszerint a vezeték-és keresztnévről, a címről, e-mail címről, IP címről, telefonszámról, mobiltelefonszámról vagy más olyan adatokról van szó, amelyek a fizetés lebonyolításához szükségesek.
  Az adásvételi szerződés lebonyolításához olyan személyes adatok is szükségesek, amelyek összefüggésben állnak az adott megrendeléssel. A PayPal-nál érvényben lévő adatvédelem részleteit az alábbi linken találja:
  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev(Hatályos 2018.05.25-től).

 • Katalógus küldés e-mailben/postán (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a., pont)

  A megrendelési formanyomtatvány keretében megadott adatait katalógus elküldéséhez akkor használjuk, amennyiben Ön más ehhez hozzájárult.
  Betartjuk az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapelvét, mert csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek a megbízás kivitelezéséhez elengedhetetlenek (tehát megszólítás, vezeték- és keresztnév, szállítási cím (postai megküldés esetén), e-mail cím (elektronikus úton történő katalógusküldés esetén).
  Emellett műszaki okokból és a jogi, biztonsági szempontból az IP címét is kezeljük.

 • Cookie-k (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. f. pont/ (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont hozzájárulás esetén)

  Honlapunk több helyen is ún. cookie-kat használ. Ezek arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A cookie-k kis adatfájlok, amelyek a számítógépén gyűlnek össze és a böngészője (helyileg a merevlemezés) eltárolja.
  Ezen cookie-k segítségével lehetőségünk van elemezni, hogyan használják a felhasználók a honlapunkat. Így a honlap tartalmát a felhasználói igényekhez tudjuk igazítani. Emelett a cookie-k lehetővé teszik bizonyos hirdetések hatékonyságának mérését és elhelyezését például a tematikus felhasználói érdekek függvényében.
  Az általunk használt cookie-k többsége ún. „ideiglenes cookie”. Ezek a látogatását követően automatikusan törlődnek. Az állandó cookiek automatikusan törlődnek a számítógépéről, ha azok érvényességi időtartama (rendszerint hat hónap) lejárt vagy Ön azokat az érvényességi időtartam letelte előtt saját maga törli.
  A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Böngészője beállításait azonban módosíthatja is, ha inkább nem szeretné ezeket az információkat elküldeni. Honlapunk ajánlataít azonban ennek ellenére is továbbra is korlátozások nélkül használhatja (kivétel: konfigurációk).
  Azért használunk cookie-kat, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. Ezen kívül arra használjuk a cookie-kat, hogy segítségükkel elemezhessük, hogyan használják a felhasználók a honlapunkat. Így a tartalmakat a felhasználói igényekhez tudjuk igazítani. Emelett a cookie-k lehetővé teszik bizonyos hirdetések hatékonyságának mérését és elhelyezését például a tematikus felhasználói érdekek függvényében.
  A cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódnak és innen kerülnek továbbításra a honlapunkra. Ebből kifolyólag Önnek mint felhasználónak teljes ellenőrzési joga van a cookie-k használata felett. A beállítások böngészőjében történő módosítása által a cookie-k továbbítását deaktiválhatja vagy korlátozhatja. Továbbá a már beállított cookie-kat is bármikor törölheti a böngészőjéből vagy más szoftverprogramjából. Ez minden megszokott internetes böngészőben lehetséges.
  Kérjük vegye figyelembe: ha deaktiválja a cookie-k használatát, úgy adott esetben honlapunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

 • web nyomonkövetési eljárás

  Adatvédelmi információ az Econda-hoz:
  Econda web nyomonkövetési eljárás (EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a. és f. pont)
  A weboldalunkon az econda GmbH cég (Zimmerstr. 6, DE-76137 Karlsruhe) nyomonkövetésre szolgáló eszközét alkalmazzuk. Ezen keresztül rögzítjük, tároljuk és szisztematikusan értékeljük weboldalunk látogatóinak interakcióit cookie-k, nyomkövető képpontok és JavaScript-kód segítségével. A következő adatok kerülnek rögzítésre: az IP-cím gyűjtése (rövidítve), a használt végfelhasználó eszköz adatai, a látogatás során megtekintett oldalak, az ügyfelek törzsadatai és a rendelési folyamat adatai. Ezen adatok alapján készülnek el weboldalakat átfogóan a használati profilok. Ezt az eszközt weboldalunk használatával kapcsolatos információk gyűjtésére használjuk, és arra hogy ezen adatok alapján egy igényeknek megfelelő elemzést, optimalizálást és ajánlások kiszámítását tudjuk a weboldalunkon végrehajtani.
  Az eszköz az Ön hozzájárulása alapján kerül használatra, az EU-GDPR 6. cikk (1) bek. a. pontja szerint. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja azáltal, hogy rákattint a következő linkre: https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. A visszavonás csak arra az eszközre és a webböngészőre vonatkozik, amelyre beállította. Kérjük, ismételje meg a folyamatot minden eszközön, ha szükséges. Amikor törli az Opt-out cookie-t, akkor ismét kérni fogják az Ön hozzájárulását az adatátvitelhez.
  Amennyiben megtagadja a hozzájárulást, akkor a munkamenet-azonosító feldolgozását jogos érdekeink alapján végezzük el (EU-GDPR 6. cikk (1). bek. f. pont), hogy webáruházunkat nyereségorientált módon tudjuk működtetni. A munkamenet azonosító a munkamenet időtartama alatt a munkamenet tárolóban kerül tárolásra. Egyéb személyes adatok, például az IP-cím vagy a kiegészítő felhasználói adatok nem kerülnek rögzítésre, tehát felhasználói profilok nem lesznek létrehozva. Minden weboldalunkon tett látogatás új látogatásként kerül rögzítésre. Ezen információk alapján olyan marketingjelentéseket kapunk, mint pl. bevétel marketing csatornánként, választék-elemzés, vásárlási folyamatok elemzése. Amennyiben ellenzi a munkamenet azonosítójának feldolgozását, kattintson a következő linkre https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. A visszavonás csak arra az eszközre és a webböngészőre vonatkozik, amelyre beállította. Kérjük, ismételje meg a folyamatot minden eszközön, ha szükséges. Amikor törli az Opt-out cookie-t, akkor ismét kérni fogják az Ön hozzájárulását az adatátvitelhez. Az Ön adatai az Econda részére kerülnek értékelés céljából továbbításra. Harmadik országbeli átvitelre nem kerül sor. A folyamat során nyert adatok törlésre kerülnek, amint azokra a céljaink érdekében már nem lesz szükség. Ez esetben erre legkésőbb 24 hónap múlva kerül sor.

 • Információk a közösségi médián belüli adatvédelemről

  A geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG különbözőféleképpen lép fel a „közösségi médiában”, hogy az ott bejelentkezett felhasználókkal kommunikálni tudjon és az ott megtalálható ajánlatainkról tájékoztatni tudja őket.
  Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen platformok az Önök által rendelkezésre bocsátott funkciókkal történő használata az Önök saját felelőssége. Ez különösképp vonatkozik az Önök konkrét felhasználói viselkedésére ezeken a platformokon. Ez speciálisan vonatkozik az interaktív funkciókra (pl. komment, megosztás, értékelés).
  Személyes adatainak kezelése tekintetében azonban a Facebook-al együtt közös a felelősségünk az ügyfeleinkkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal szemben. Tudatában vagyunk ezen felelősségünknek és adataik védelme fontos a számunkra. Sajnos felelősségünket nem tudjuk teljes mértékben teljesíteni, mivel a Facebook nem a szükséges átláthatósággal bocsátja rendelkezésünkre azokat az információkat, amelyek a nevezett tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Ennek ellenére mi törekszünk arra, hogy minden szükséges intézkedést megtegyünk adatainak védelme érdekében.
  Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a platforomok használatakor adatait az Európai Unió területén kívül is kezelhetik. Az EU-US Privacy Shield szerinti tanúsítvány által szavatolják az amerikai szolgáltatók, hogy az EU adatvédelmi rendeletei az adatok USA-ban történő kezelése során is betartásra kerülnek.
  Emellett az Ön felhasználási és felhasználóra vonatkozó adatait piackutatási és reklámcélokból is kezelhetik. Így tehát pl. a felhasználási viselkedéséből és az abból adódó érdeklődési körökből felhasználói profilok alkothatók. Ezáltal pl. reklámok jelenhetnek meg a platformon belül és kívül is. E tekintetben általában cookie-k tárolódnak az ön eszközén. Ettől függetlenül a felhasználói profiljában olyan adatok is tárolódhatnak, amelyek nem közvetlenül az Ön végberendezéséről kerülnek begyűjtésre (különösképp, ha Ön tagja az adott platformnak és be is van ezekben jelentkezve).
  Mi mint ezen információszolgálatok szolgáltatói ezen felül semmilyen más egyéb a szolgáltatásunk Ön általi használatából eredő adatot nem kezelünk.
  A felhasználók személyes adatainak kezelése az EU-GDPR 6. cikk. (1) bek. f. pontja értelmében a felhasználókkal történő kommunikáción és a felhasználókkal történő hatékony kommunikáción (például az ügyfélszolgálat felé irányuló megkeresések vagy egy nyereményjátékban történő részvételhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel stb. esetén) alapuló jogos érdekünkön alapul. Amennyiben valamely szolgáltató hozzájárulást kér Öntől adatai kezeléséhez (pl. egy kocka beikszelésével vagy egy gomb megnyomásával), úgy az adatkezelés jogalapja az EU-GDPR 6. cikk. (1) bek. a pontja és a 7. cikke.

  Tiltakozási lehetőség
  Ha Ön tagja egy szociális hálózatnak és nem szeretné, hogy a hálózat a mi megjelenésünk által adatokat gyűjtsön Önről és azt az adott hálózatnál tárolt tagsági adataival összekösse, úgy az oldalunk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie az adott oldalról, törölnie kell az eszközén található cookie-kat és be kell zárnia, majd újra kell indítani a böngészőjét.
  Újbóli bejelentkezést követően azonban Ön felhasználóként ismét felismerhetővé válik az adott hálózat számára.
  Az adott adatkezelések és a tiltakozási (Opt-Out) lehetőségek részletes bemutatása tekintetében az alábbiakban hivatkozzuk a szolgáltatók adatait.
  A tájékoztatási kérések és a felhasználói jogok érvényesítése tekintetében is felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezeket a legjobban a szolgáltatóknál lehet érvényesíteni, hiszen csak a szolgáltatóknak van hozzáférése a felhasználói adatokhoz és ők tudnak közvetlenül reagálni a kérésére és ők tudnak információval szolgálni. Ha azonban szüksége van segítségre, úgy hozzánk is fordulhat.

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com.

  Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

  Információk szerzői jogokról és művészeti szerzői jogokról
  Amennyiben Ön képeket, szöveget, terveket, videókat, zenét stb. szeretne közzétenni oldalunkon, úgy tudnia kell, hogy ezáltal valamennyi felhasználói jogról lemond a közösségi háló javára, amely végső soron következményekkel járhat az Ön számára, ha nem Ön a szerző, ill. jogtulajdonos.

 • Online kínálat gyermekek esetén

  16 éven aluli gyermekek a gondviselőjük engedélye nélkül nem adhatnak át részünkre semmilyen személyes adatot és nem adhatnak le szándéknyilatkozatot sem. Kérjük a szülőket és gondviselésre jogosult személyeket, hogy aktívan vegyenek részt a gyermekeik online tevékenységeiben és érdeklődési köreiben.

 • Linkek más szolgáltatókhoz

  A honlapunk – jól látható módon – más társaságok honlapjaira mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben más szolgáltatók honlapjaihoz találhatók linkek, úgy azok tartalmára nincs befolyásunk. Ezért ezen tartalmak tekintetében nem tudunk szavatosságot és felelősséget vállalni. Ezen oldalak tartalmáért mindig az adott szolgáltató vagy a honlap működtetője a felelős.
  A belinkelt oldalak tekintetében a linkelés időpontjában ellenőriztük a lehetséges, felismerhető jogsértéseket. Jogellenes tartalmak a linkelés időpontjában nem voltak felismerhetők. A linkelt oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban a jogsértés konkrét szempontjai nélkül nem lehetséges. Jogsértések felismerése esetén ezek a linkek haladéktalanul eltávolításra kerülnek.