A geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG adatvédelmi nyilatkozata

Üdvözöljük weboldalunk felkeresése alkalmából, és köszönjük cégünk iránti érdeklődését. Nagyon komolyan vesszük személyes adatai védelmét. Adatait a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi előírásoknak, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és a vállalatunkra érvényes országspecifikus végrehajtási törvényeknek megfelelően kezeljük. A jelen adatvédelmi nyilatkozat segítségével átfogó tájékoztatót nyújtunk Önnek személyes adatainak a geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG általi kezeléséről és az Ön jogairól.

Ennek körében személyes adatok azok az információk, amelyek lehetővé teszik a természetes személy azonosítását. Személyes adatai közé mindenekelőtt neve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe tartozik, de IP címe is.

Anonim adatokról akkor beszélünk, ha nem hozható létre az érintettre vonatkozó személyes hivatkozás.

Felelős szerv és adatvédelmi tisztviselő

Cím (a vállalat átvételi postacíme):
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstraße 2 - 10
D - 90513 Zirndorf

Kapcsolat:

www.playmobil.com
Tel.: 0049 911/9666-0
Fax: 0049 911/9666-1120
E-mail: service@playmobil.de

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
dsb@playmobil.de

Az érintettek jogai

Először érintetti jogairól szeretnénk tájékoztatni. Ezeket a jogokat a GDPR 15-22. cikkei szabályozzák. A cikkek címe:

 1. A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk),
 2. A törléshez való jog (GDPR 17. cikk),
 3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk),
 4. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk),
 6. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

A jogok érvényesítése érdekében forduljon a következő címhez: dsb@playmobil.de. Ugyanezt a címet keresse akkor is, ha vállalatunk adatkezelésével kapcsolatban van kérdése vagy megadott beleegyezést szeretne visszavonni. Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is.

A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog kapcsán vegye figyelembe a következőket:

Ha személyes adatait közvetlen hirdetési célokból kezeljük, joga van indokolás nélkül bármikor tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. A tiltakozáshoz való jog vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben közvetlen hirdetéssel függ össze.

Ha tiltakozik a közvetlen hirdetési célú adatkezelés ellen, akkor nem kezeljük személyes adatait ilyen célra a továbbiakban. A tiltakozás ingyenes, történhet informálisan és lehetőleg erre a címre nyújtandó be: dsb@playmobil.de.

Abban az esetben, ha adatait jogos érdekek védelmére kezeljük, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen a személyes helyzetéből eredő okokra hivatkozva; ez érvényes a rendelkezésen alapuló profilalkotásra is.

A továbbiakban már nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű, jogos okait, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Az adatkezelés célja és jogszerűsége

Személyes adatainak kezelése során be kell tartani a GDPR rendelkezéseit és az összes többi, hatályos adatvédelmi rendelkezést. Az adatkezelés jogszerűségét elsődlegesen a GDPR 6. cikke szabályozza.
Az Ön adatait üzleti tevékenység megkezdésére, szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítésére, szerződéses jogviszony megvalósítására, termékek és szolgáltatások ajánlatba adására, valamint az ügyfélkapcsolatok megerősítésére használjuk, ami marketing célú elemzéseket és közvetlen hirdetési tevékenységet is tartalmazhat.
Beleegyezése esetén az adatvédelmi törvény értelmében engedélyére külön fel kell hívnunk a figyelmét. Ennek során tájékoztatjuk az adatkezelés céljairól és visszavonási jogáról. Ha a hozzájárulás a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére is vonatkozik, akkor a hozzájárulásban erre kifejezetten felhívjuk a figyelmét.
A GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése csak akkor valósul meg, ha jogszabályi előírások alapján szükséges és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek az adatkezelés kizárásával kapcsolatos jogos érdeke elsőbbséget élvezne.

Átadás harmadik feleknek

Adatait harmadik félnek csak a törvényi rendelkezések keretein belül vagy megfelelő beleegyezéssel adjuk tovább. Egyéb esetben csak akkor kerülnek adatai harmadik felek számára továbbításra, ha kötelező jogszabályi rendelkezések (külső szervek, pl. felügyeleti hatóságok vagy bűnüldöző hatóságok számára történő átadás) miatt vagyunk erre kötelesek.

Az adatok címzettjei / a címzettek kategóriái

Cégünkön belül biztosítjuk, hogy csak azok kapják meg az Ön adatait, akiknek ezekre szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez van szükségük.

A szolgáltatók sok esetben támogatják szakmai osztályainkat feladataik teljesítésében. A szolgáltatók például fizetőképességi vizsgálattal, adatelemzéssel, hírlevelek küldésével stb. támogatják szakmai osztályainkat. A szükséges adatvédelmi szerződéseket minden szolgáltatóval megkötöttük.

A szállítási megrendelések UPS-szel történő lebonyolítására rögzítik a címzett nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatokat továbbítjuk a UPS-nek a rendelés szállítási feldolgozásához. Az adatok továbbítása után a címzett szállítási visszaigazoló e-mailt kap az UPS-től a szállítás követéséről szóló információval.

Adattovábbítás harmadik országba/adattovábbítás szándéka harmadik országba

Harmadik országba történő adattovábbításra (az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívül) csak akkor kerül sor, ha ez a kötelmi jogviszony végrehajtásához technikailag szükséges, törvény írja elő vagy ha Ön a beleegyezését adta nekünk.

Adattovábbítás harmadik országba, a Salesforce-hoz

Személyes adatait a Salesforce-hoz (USA és Ázsia-Csendes-óceán) és egy, az Európai Gazdasági Térségen kívüli konszernvállalatokkal rendelkező szolgáltatónak továbbítjuk. Az adattovábbítás a szokásos adatvédelmi záradékok alapján történő megrendelés-feldolgozás keretében, a Salesforce Konszernen belül pedig a Salesforce Processor Binding Corporate Rules (BCR)-nek megfelelően történik. A BCR kötelező érvényű vállalatspecifikus adatvédelmi irányelveket jelent, amelyeket az EU adatvédelmi hatóságai jóváhagytak és amelyekről folyamatos jelentést kell szolgáltatni az EU adatvédelmi hatóságai számára. A Salesforce adatvédelmi irányelveit itt olvashatja: http://www.salesforce.com/company/privacy/

Adattovábbítás harmadik országba, a Cloudflare-be

Internetes weboldalunk biztonsága érdekében a Cloudflare Inc. vállalat szolgáltatását használjuk. Az adatkezelésről itt talál további információt: Internetes honlapunk biztonságossá tétele a Cloudflare-rel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A Cloudflare Inc. ajánlatait a szokásos adatvédelmi záradékok alapján a megrendelések feldolgozása körében használjuk fel. A szolgáltatások használatával kapcsolatban – szükség esetén – megfelelő garanciákkal biztosítjuk az adatvédelem európai szintjének betartását és az adatok illetéktelen hozzáférés elleni védelmét.

Adattovábbítás harmadik országba, a Google-nak

Ha beleegyezését adta a Google szolgáltatásaiba (lásd: Konverziókövetés és remarketing a Google Ads és a Google tag Manager segítségével (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), akkor adatokat továbbítunk a Google-nak. Az adatokat a megrendelés feldolgozása körében, a szokásos adatvédelmi záradékok alapján továbbítjuk (lásd még: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

Adattovábbítás harmadik országba, a Microsoftnak

Ha beleegyezését adta részünkre a Microsoft szolgáltatásaiba (lásd: Microsoft Bing Ads (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)), akkor adatokat továbbítunk a Microsoft Cooperationnek. Az adatokat a megrendelés feldolgozása körében, a szokásos adatvédelmi záradékok alapján továbbítjuk.

Az adatok tárolási időtartama

Adatait addig tároljuk, amíg az adatkezelés céljához szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy számos megőrzési időszak előírja, hogy az adatokat továbbra is (kötelezően) tárolják. Ez különösen a kereskedelmi- vagy adótörvények szerinti őrzési kötelezettségekre (pl. kereskedelmi törvénykönyv, illetéktörvénykönyv stb.) vonatkozik. Ha nincs további őrzési kötelesség, az adatokat a cél elérése után automatikusan törlik.

Ezenkívül akkor is tárolhatunk adatokat, ha Ön engedélyt adott erre vagy ha jogvita merül fel és bizonyítékokat használunk a törvényes elévülési határidők keretein belül, amelyek akár harminc évig is eltarthatnak; az általános elévülési idő három év.

Biztonságos adatátvitel

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy az általunk tárolt adatokat a lehető legjobban megvédjük a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. A biztonsági szinteket a biztonsági szakértőkkel együttműködve folyamatosan ellenőrizzük és az új biztonsági előírásokhoz igazítjuk.

A weboldalunkról és a weboldalunkra történő adatcsere minden esetben titkosított. HTTPS-t kínálunk weboldalunk átviteli protokolljaként, minden esetben az aktuális titkosítási protokollok használatával.

Ezen felül tartalomtitkosítást kínálunk felhasználóinknak a kapcsolatfelvételi űrlapok keretében. Az adatok dekódolását csak mi tudjuk elvégezni. Továbbá alternatív kommunikációs csatornák is használhatók (pl. postai út).

Adatszolgáltatási kötelezettség

Különféle személyes adatok szükségesek kötelmi jogviszony alapításához, végrehajtásához, megszüntetéséhez és a kapcsolódó szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez vonatkozik weboldalunk és az általa rendelkezésre bocsátott különféle funkciók használatára.

A fenti pontban foglaltuk össze az erről szóló részleteket. Meghatározott esetekben, törvényi előírások alapján adatokat is kell gyűjteni, ill. hozzáférhetővé tenni. Felhívjuk figyelmét, hogy kérése nem dolgozható fel vagy nem hajtható végre az alapul szolgáló kötelmi jogviszony adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül.

Az adatok kategóriái, forrásai, származása

A mindenkori kontextus határozza meg, hogy milyen adatokat kezelünk: Ez attól függ, hogy pl. Ön online megrendelést ad vagy kapcsolatfelvételi űrlapunkon küld ajánlatkérést.

Felhívjuk figyelmét, hogy a speciális adatkezelési helyzetekre külön információkat is adhatunk megfelelő helyen, pl. kapcsolatfelvétel miatti megkereséskor.

Weboldalunk látogatásakor a következő adatokat regisztráljuk és kezeljük:

 1. Internetszolgáltató neve
 2. Adatok arról a weboldalról, amelyről hozzánk látogat
 3. Alkalmazott webböngésző és alkalmazott operációs rendszer
 4. Az internetszolgáltató által Önhöz hozzárendelt IP cím
 5. Kért fájlok, átvitt adatmennyiség, letöltések/fájlexport
 6. Információ a weboldalunkon keresztül felkeresett weboldalakról, dátummal és idővel
 7. További adatokat cookie-k és eszközök segítségével dolgozunk fel, lásd: Internetes honlapunk felkeresése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) és a következő pontok

Kapcsolatfelvételi megkeresés keretében a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 1. Vezetéknév, utónév
 2. Cím
 3. E-mail cím
 4. Megszólítás
 5. Adatok igényekről és érdeklődési körökről

A rendelési folyamat keretében a következő adatokat kezeljük:

 1. Megszólítás
 2. Vezetéknév, utónév
 3. Cégnév
 4. Születési dátum
 5. Szállítási cím
 6. Számlacím
 7. E-mail cím
 8. Telefonszám
 9. Olyan adatok, amelyek más forrásokból jogszerűen kezelhetők

A következő adatokat gyűjtjük és kezeljük hírlevél esetén:

 1. Vezetéknév, utónév
 2. E-mail cím
 3. Megszólítás
 4. Postai irányítószám
 5. A hírlevél kiértékeléséből származó adatok követése (az Econda GmbH szolgáltató segítségével elemezzük többek között a hírlevélre kattintások és a megnyitások arányát, valamint hírlevél-előfizetőink vásárlási viselkedését)

A következő adatokat gyűjtjük és kezeljük nyereményjáték esetén:

 1. Vezetéknév, utónév
 2. Postacím, ill. cím
 3. E-mail cím
 4. Születési dátum
 5. Ország

A csomagküldés folyamán a következő adatokat kezeljük:

 1. Megszólítás
 2. Vezetéknév, utónév
 3. Utca, házszám
 4. Postai irányítószám
 5. Város
 6. Ország
 7. E-mail cím

Internetes honlapunk felkeresése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Amikor meglátogatja weboldalunkat, webszerverünk automatikusan rögzíti a következő adatokat: Internetszolgáltatója neve, információk arról a weboldalról, ahonnan felkeres bennünket, az alkalmazott webböngésző és az alkalmazott operációs rendszer, az internetszolgáltató által adott IP cím, kért fájlok, átadott adatmennyiség, letöltések/fájlok exportálása és azon weboldalakkal kapcsolatos adatok, amelyeket nálunk hív meg, dátummal és idővel.

Az adatkezelés technikailag szükséges, hogy internetes honlapunk tartalma eljusson az Ön készülékére. IP címét ezért az adott munkamenet időtartamára rögzíteni és tárolni kell. Ugyanez vonatkozik a többi adatra is, amelyek kezelése internetes honlapunk helyes megjelenítéséhez szükséges. Az adatok úgynevezett naplófájlokban tárolása a weboldal további optimalizálását, a funkcióképesség biztosítását, alkalmazásaink biztonságának garantálását és a jogi védelmet (pl. az internetes honlapunkat érő támadások észlelését és elhárítását) is szolgálja.

Az adatkezelés és az ideiglenes adattárolás jogi alapja a weboldal üzemeltetőjeként fennálló jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatok tárolási ideje korlátozott, és törlésre kerülnek, amint az adatokat már nem kell kezelési célból tárolni. Internetes honlapunk helyes megjelenítéséről szóló felmérés esetén ez a munkamenet befejezése után történik. Ha az adatokat naplófájlokban tárolják, az adatokat 37 nap elteltével törlik, ill. névtelenné teszik.

Internetes honlapunk biztonságossá tétele Cloudflare-rel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Weboldalunkon a Cloudflare Inc. vállalat (101 Townsend St San Francisco, CA 94107) tartalomszolgáltató hálózati szolgáltatását használjuk. Technikailag az Ön készüléke a Cloudflare hálózatán keresztül kapcsolódik a weboldalra. Ezáltal a Cloudflare képes észlelni a weboldalt érő támadásokat. A weboldalon folyamatosan aktív TLS kódolás miatt azonban a Cloudflare nem fér hozzá az Ön által bevitt adatokhoz. Amikor meglátogatja a weboldalt, a Cloudflare cookie-kat állít be az Ön böngészőjében. A Cloudflare statisztikai adatokat gyűjt a weboldal felkereséséről. A hozzáférési adatok a következők: a meghívott weboldal neve, fájl, a meghívás dátuma és ideje, az átvitt adatmennyiség, sikeres meghívásról szóló üzenet, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, a hivatkozó URL (az előtte meglátogatott oldal), az IP cím és a megkereső szolgáltató. A Cloudflare statisztikai kiértékelésekre használja a naplóadatokat a működtetéshez, a biztonságossá tételhez és az ajánlat optimalizálására (pl. Denial of Service attack-okkal, azaz szolgáltatásmegtagadásos támadásokkal (DDoS) összefüggésben történő tömeges visszaélésszerű hozzáférés azonosítására és elhárítására vagy különböző eszközök IP címet használó több, jogos hozzáférésének azonosítására). Kérjük, olvassa el a Cloudflare adatvédelmi rendelkezéseit is, amelyek itt találhatók: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/. A szolgáltatást weboldalunk elérhetőségének biztosítására, a támadások elleni védelemre és weboldalunk betöltési idejének optimalizálására használjuk.

Az eszközt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján használjuk.

Adatait értékelésre továbbítjuk a Cloudflare-nek, ezáltal harmadik országba. Lásd még: Adattovábbítás harmadik országba / adattovábbítás szándéka harmadik országba A Cloudflare-rel a GDPR alapján megfelelő megállapodást kötöttünk a megrendelések kezeléséről. A Cloudflare-t a Salesforce a webáruház zavartalan működésének biztosítására használja.

Csalások felderítése az ARVATO profilkövető megoldásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Webáruházunkban a rendelési folyamat részeként az Arvato Financial Solutions (Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) Fraud-Detection (csalásfelderítő) eszközét használjuk. A Profile Tracking Solution (profilkövető megoldás) eszközzel egy JavaScript kóddal és egy Tracking-Pixellel (követő képponttal) az Ön eszközéhez egyedi eszközazonosítót rendelünk a meghatározott eszközinformációk alapján. A követőcímkét a fizetési folyamat megkezdésekor, tehát a címadatok megadásakor állítják be.

A következő adatokat rögzítik: IP cím, alkalmazott böngésző, képernyőfelbontás, böngészőbővítmények, alkalmazott operációs rendszer és nyelvbeállítások. Ezeket hash ID-vá számítja át. Az is lehetséges, hogy készülékét a következő látogatások során bizonyos valószínűséggel újból felismeri (a létrehozott hash ID összehasonlításával). Személyes adatait (vásárolt termék, név, postacím, e-mail cím, szállítási cím, fizetési mód, banki adatok stb.)  külön rögzíti. Ezek az adatok képezik az automatikus értékelés alapját a csalásgyanús tevékenységek kinyomozásához. Az eszközt kizárólag arra használjuk, hogy megvédjük magunkat és ügyfeleinket a csalásoktól és a csalárd cselekményektől. Ezeket az adatokat más célból nem kezeljük. Ha visszaélés gyanúja merül fel, munkatársunk ellenőrzi az automatizált kiértékelés eredményeit és a gyanú alapját képező jelenségeket. Ha a szerződés megkötését megtagadják, erről és kérésre a döntés fő okairól is tájékoztatjuk Önt. Ezután lehetősége nyílik arra, hogy dsb@playmobil.de segítségével érvényesítse álláspontját, majd munkatársunk újra ellenőrzi a döntést.

Az eszközt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján használjuk és a szerződés teljesítéséhez is szükséges számla ellenében történő fizetésekor.

Az Ön készülékének és vásárlásának adatait az Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden, kezeli. Harmadik országba nem adunk át adatokat. Megfelelő megbízáskezelő szerződéseket kötöttünk az érintett vállalatokkal. Az eljárás során szerzett adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a céljainkhoz.

Lásd még: Fizetési rendszerek (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) és b) pont), bonitásvizsgálat (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pont) és Automatizált egyedi döntések

Webáruház funkciók a Salesforce-tól (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Weboldalunk a Salesforce Commerce Cloud (korábban Demandware) szolgáltatásait használja (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München). Ez biztosítja webáruházunk működését (a helyes pénznem megjelenítése, bevásárlókosár-funkció, kívánságlista-funkció). Ehhez szükséges, hogy a böngészőjében cookie-kat állítsanak be, amelyek egyedi azonosítót rendelnek Önhöz és elmentik a megfelelő műveleteket (termékek berakása a bevásárlókosárba, termékek elhelyezése a kívánságlistára). Az adatokat eközben elmenti az Ön böngészője. Az ügyféladatokkal való összekapcsolás csak azután történik, ha felhasználói fiókjával regisztrálta magát.

Ez az eljárás a webáruház alapvető technikai funkcióinak biztosításához és a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Az adatátvitel harmadik feleknek nem a webáruház alapvető funkciói biztosításának keretében történik. E tekintetben harmadik országba történő adatátvitel is történik (másképp, mint a kötelmi viszony végrehajtásakor, lásd: Adattovábbítás harmadik országba / Adattovábbítás szándéka harmadik országba). Az eljárás során szerzett adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a céljainkhoz. A felhasználói információk, a bevásárlókosár-tartalom és az e-kereskedelemmel kapcsolatos információk tárolására szolgáló cookie-k tárolási időtartama 6 hónap.

Marketing funkció Salesforce Einstein (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Internetes honlapunkon a Salesforce Commerce Cloud (korábban Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München) marketingeszközét használjuk. A Salesforce-Einstein segítségével rögzítik, elmentik és szisztematikusan kiértékelik az ügyfél vásárlási szokásait. Többek között a következő adatokat rögzítik: Megtekintett, ill. kosárba helyezett termékek és díjak; rögzítjük továbbá a közösségi médiatevékenységeket is. Ezt az eszközt arra használjuk, hogy vonzó és egyedi vásárlási élményeket tudjunk kínálni Önnek. Így pl. személyre szabott (termék)-ajánlásokat tudunk adni az összegyűjtött információk alapján, és még jobb tanácsokat adhatunk önnek a webáruházunkban található termékek kiválasztásakor.

Az eszközt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján használjuk. Ide kattintva bármikor visszavonhatja beleegyezését. A visszavonás csak arra az eszközre és webböngészőre vonatkozik, amelybe beállították. Kérjük, szükség esetén ismételje meg a folyamatot minden eszközön. Ha törli az opt-out (beleegyezés visszavonása) cookie-t, akkor ismét meg kell kérni hozzájárulását az adatátvitelhez. Adatait a Salesforce-nak küldjük el értékelésre. Harmadik országba történik adattovábbítás (lásd: Adattovábbítás harmadik országba / Adattovábbítás szándéka harmadik országba). Az eljárás során szerzett adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a céljainkhoz. Esetünkben 13 hónap után áll be ez a helyzet.

Econda webkövetési folyamat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont)

Weboldalunkon az econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe) nyomkövető eszközét használjuk. Weboldalunk látogatóinak interakcióit cookie-k, Tracking-Pixelek (követő képpontok) és JavaScript kód segítségével weboldalunkon rögzítik, elmentik és szisztematikusan kiértékelik. A következő adatokat rögzítik: IP cím (rövidített), adatok a felhasznált eszközről, a látogatáskor megtekintett oldalak, az ügyfél törzsadatai és a rendelési folyamat adatai. A weboldalakat összekötő használati profilok ezekből az adatokból jönnek létre. Ezt az eszközt arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk a weboldalunk használatáról és az adatok segítségével szükségletalapú elemzést, optimalizálást és ajánlások számítását tudjuk elvégezni weboldalunkon.

Az eszközt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján használjuk. Ide kattintva bármikor visszavonhatja beleegyezését: https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/ . A visszavonás csak arra az eszközre és webböngészőre vonatkozik, amelybe beállították. Kérjük, szükség esetén ismételje meg a folyamatot minden eszközön. Ha törli az opt-out (beleegyezés visszavonása) cookie-t, akkor ismét meg kell kérni hozzájárulását az adatátvitelhez.

Ha nem adja beleegyezését, akkor jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján dolgozzuk fel, hogy nyereségesen működtethessük webáruházunkat.  A munkamenet azonosítót a munkamenet idejére írják a munkamenet tárolóba. További személyes adatok, pl. az IP cím vagy kiegészítő felhasználói adatok nem kerülnek rögzítésre, ezért nem képeznek felhasználói profilokat sem. Weboldalunk minden látogatását új látogatásként rögzítik. Az információkból olyan marketingjelentéseket kapunk, mint pl. marketingcsatornánkénti árbevételi forgalom, választékelemzések, vásárlási folyamat elemzések.

Ha a munkamenet-azonosító feldolgozása ellen tiltakozik, kattintson a https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/ hivatkozásra. A tiltakozás csak arra az eszközre és webböngészőre vonatkozik, amelybe beállították. Kérjük, szükség esetén ismételje meg a folyamatot minden eszközön. Ha törli az opt-out (beleegyezés visszavonása) cookie-t, akkor ismét meg kell kérni hozzájárulását az adatátvitelhez.

Adatait az Econdának küldjük el értékelésre. Harmadik országba nem adunk át adatokat. Az eljárás során szerzett adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a céljainkhoz. Esetünkben legkésőbb 24 hónap után áll be ez a helyzet.

Google-Analytics (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Weboldalunkon a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) Google-Analytics nyomkövető eszközét használjuk. Ha az Ön illetősége az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban van, akkor a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) felelős az Ön – ezekben az eljárásokban gyűjtött – adataiért.

Az eszköz sütikkel és JavaScript funkciókkal rögzíti, tárolja és módszeresen kiértékeli weboldalunk látogatóinak interakcióit. A következő adatok kerülnek rögzítésre: névtelenített IP-cím (csak három bájtot rögzít), Google-azonosító, a meghívott weboldal, a korábban meghívott weboldal, a weboldalakon tartózkodás hossza és a weboldalak látogatásának gyakorisága.

Adatait a Google-nak továbbítjuk, és a Google végzi az adatok saját céljaira történő további kezelését. Ha van Google-fiókja, a Google a Google-Analytics nyomon követésből származó adatokat ezekkel is egyesítheti. Harmadik országba történő adattovábbítás, lásd: Adattovábbítás harmadik országba/adattovábbítás szándéka harmadik országba. A Google-val a GDPR alapján megfelelő megállapodást kötöttünk a megrendelések kezeléséről.

Ezt az eszközt arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk használatáról és az adatok segítségével el tudjuk végezni weboldalunk szükségletalapú kialakítását és optimalizálását.

Az adatokból a Google-val weboldalak közötti felhasználói profilok hozhatók létre.
Az eszközt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján használjuk. Erre kattintva bármikor visszavonhatja beleegyezését: itt. A tiltakozás csak arra az eszközre és webböngészőre vonatkozik, amelybe beállították. Kérjük, szükség esetén ismételje meg a folyamatot minden eszközön. Ha törli az opt-out (beleegyezés visszavonása) sütit, akkor ismét meg kell kérni hozzájárulását az adatátvitelhez.
A böngészőbővítmény letöltésével itt kapcsolhatja ki a Google Analytics szolgáltatást: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. A bővítményt a Google biztosítja a böngésző szokásos verzióihoz. Az eljárás során szerzett adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a céljainkhoz. Esetünkben 26 hónap után áll fenn ez a helyzet.

Marketing-eljárás Conversant (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Weboldalunkon a Conversant Deutschland GmbH (Bothestraße 13, 81675 München) Affiliate Marketing partnerprogramjából származó Tracking-Pixeleket (követő képpontokat) használjuk. A Conversant nyomonkövetője weboldalunk látogatóinak interakcióit cookie-k, böngésző ujjlenyomat és JavaScript kód használatával weboldalunkon rögzíti, elmenti és szisztematikusan kiértékeli. A következő adatokat rögzítik: IP cím (rövidítve), Geo-IP, hozzárendelt Awin azonosító, időbélyeg, eszközazonosító, eszközinformációk (típus, operációs rendszer, képernyőfelbontás, felhasználói konfigurációk), megjelenítői azonosító, hirdetői azonosító, hirdetési anyag azonosító, meghívott weboldal, tartózkodási idő az egyes weboldalakon, elvégzett műveletek (kattintások), a meghívás(ok) gyakorisága. A weboldalakat és eszközöket összekötő használati profilok ezekből az adatokból jönnek létre. Ezt az eszközt arra használjuk, hogy alaposabban megvizsgáljuk vevőink vásárlási viselkedését, célzott hirdetési anyagokat játsszunk le és ajánlatokat tegyünk. Az Affiliate Marketing partnerprogramot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján használjuk. Ide kattintva bármikor visszavonhatja beleegyezését: https://www.conversantmedia.com/optout. A visszavonás csak arra az eszközre és webböngészőre vonatkozik, amelybe beállították. Kérjük, szükség esetén ismételje meg a folyamatot minden eszközön. Ha törli az opt-out (beleegyezés visszavonása) cookie-t, akkor ismét meg kell kérni hozzájárulását az adatátvitelhez. Adatait a Conversantnak küldjük el értékelésre. Harmadik országba történik adattovábbítás (lásd: Adattovábbítás harmadik országba / Adattovábbítás szándéka harmadik országba).

Az eljárás során szerzett adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a céljainkhoz. Esetünkben 72 hónap után áll be ez a helyzet.

Konverziókövetés és remarketing a Google Ads és a Google Tag Manager használatával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) Google Ads (korábban Google AdWords) hirdetési szolgáltatást használjuk. Ha az Ön illetősége az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban, a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) felelős az Ön – ezekben az eljárásokban gyűjtött – adataiért. A nálunk aktív Display Hálózat, vásárlás és keresés típusokat használják az Önnek a Google-on elhelyezett hirdetésekkel való interakcióinak mérésére. Ehhez, ha rákattint valamelyik, a Google által elhelyezett internetes hirdetésünkre, a böngészőjében egy cookie-t ment el. Ezzel követi az Önnek a hirdetésben hirdetett termékkel kapcsolatos további tevékenységeit (konverziókövetés). Ezeket az adatokat hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésére használhatjuk fel. A következő adatokat rögzítjük Öntől: egyedi azonosító, az Önnek leszállított hirdetések száma/gyakorisága (Ad Impressions) és az Ön által végrehajtott műveletek/kattintások.

A remarketing funkciót a Google Ads szolgáltatáson belül is használjuk. A remarketing funkcióval weboldalunk felhasználóinak az érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket mutathatunk be a Google hirdetési hálózatának más weboldalain (a Google keresőben vagy a YouTube-on, az ún. Google hirdetésekben vagy más weboldalakon). Ehhez elemzik a weboldalunkon lévő felhasználók interakcióját – pl. mely ajánlatok érdekelték a felhasználót – annak érdekében, hogy más oldalakon is célzott hirdetéseket jeleníthessenek meg weboldalunk látogatása után is. Ebből a célból a Google meghatározott számú felhasználót tárol a böngészőkben, akik adott Google-szolgáltatásokat vagy weboldalakat látogatnak meg a Google Display hálózaton. Az ilyen felhasználók látogatását ezzel a Cookie-nak nevezett számmal rögzítik. Ezt a számot arra használják, hogy egyértelműen azonosítsák a webböngészőt adott eszközön és nem személy azonosítására használják.

A Google-Tag-Managert különféle címkék kezelésére és vezérlésére használják. Ehhez cookie-t helyeznek el a böngészőjében. A Tag-Manager (címkekezelő) mindössze más címkéket kezel, de nem gyűjt adatokat.

A Google eszközt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján használjuk. Ide kattintva bármikor visszavonhatja beleegyezését:https://adssettings.google.com. A visszavonás csak arra az eszközre és webböngészőre vonatkozik, amelybe beállították. Kérjük, szükség esetén ismételje meg a folyamatot minden eszközön. Ha törli az opt-out (beleegyezés visszavonása) cookie-t, akkor ismét meg kell kérni hozzájárulását az adatátvitelhez.

Ezen kívül a böngészőjét ennek megfelelően konfigurálhatja, hogy megakadályozza idegen ajánlattevők hirdetéseit. Szintén a szokásos webböngészők megfelelő PlugIn-jével (bővítményével), amelyet itt kell letölteni és telepíteni: https://support.google.com/ads/answer/7395996, tartósan megakadályozhatja a Google követését

Adatait a Google-nak küldjük el értékelésre. Ha van Google-fiókja, a Google egyesítheti a követésből nyert adatokat is. Harmadik országba történik adattovábbítás, lásd: Adattovábbítás harmadik országba / Adattovábbítás szándéka harmadik országba. A Google-val a GDPR alapján megfelelő megállapodást kötöttünk a megrendelések kezeléséről.

Az eljárás során szerzett adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a céljainkhoz. Esetünkben 24 hónap után áll be ez a helyzet.

A Google-ról és a Google adatvédelmi irányelveiről további információt itt talál: www.google.com/privacy/ads/

Microsoft Bing Ads (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Weboldalunkon a Bing Ads, a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) hirdetési szolgáltatását használjuk. Erre a célra a böngészőjében három cookie-t állítanak be, amelyek az Önnek szóló, célzott hirdetésre használnak és mérik a Microsoft hálózatán található hirdetésekre nyomott érvényes kattintásokat. A következő adatokat rögzítik: általános azonosító az eseménykövetéshez, Microsoft Bing Ads azonosító az Ön hirdetésekre adott interakcióinak mérésére. Ezt az eszközt termékeink hirdetésére és hirdetéseink hatékonyságának mérésére használjuk.

Az eszközt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése alapján használjuk. Ide kattintva bármikor visszavonhatja beleegyezését: http://choice.microsoft.com/de/opt-out . A visszavonás csak arra az eszközre és webböngészőre vonatkozik, amelybe beállították. Kérjük, szükség esetén ismételje meg a folyamatot minden eszközön. Ha törli az opt-out (beleegyezés visszavonása) cookie-t, akkor ismét meg kell kérni hozzájárulását az adatátvitelhez. Adatait elemzés céljából továbbítjuk a Microsoftnak (lásd: Adattovábbítás harmadik országba / adattovábbítás szándéka harmadik országba). A Microsofttal együtt felelünk az adatkezelésért. Ennek megfelelő, úgynevezett Joint-Controllership (közös irányítói) szerződést kötöttünk.

Az eljárás során szerzett adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a céljainkhoz. Esetünkben 180 nap után áll be ez a helyzet.

Facebook Custom Audiences (célközönség) („látogatói műveleti képpontok”)

A weboldal a Facebook közösségi hálózat úgynevezett Facebook Pixeljét (a továbbiakban: Facebook képpont) használja, amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, üzemeltet, ill. ha az Ön illetősége az EU-ban van, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, üzemelteti.

Az adatkezelés jogalapja az Ön beleegyezése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Szükség esetén a Facebook Inc. személyes adatokat továbbít az USA-ba. A Facebook azonban a Privacy Shield (adatvédelmi pajzs) szerződéssel tanúsított (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. A Facebook ezzel kötelezi magát az uniós adatvédelmi előírások betartására.

A Facebook képpont segítségével a Facebook egyrészt képes meghatározni online ajánlatunk látogatóit, mint célcsoportot a hirdetések (ún. „Facebook Ads”) bemutatásához. Ennek megfelelően a Facebook képpontot csak az általunk elhelyezett Facebook hirdetések megjelenítésére használjuk azoknak a Facebook-, ill. Instagram felhasználóknak, akik érdeklődnek online ajánlatunk iránt vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. érdeklődés meghatározott témák vagy termékek iránt, melyeket a felkeresett weboldalak alapján határoznak meg), amelyeket továbbítunk a Facebooknak (úgynevezett Custom Audiences).

A Facebook képpontot közvetlenül a Facebook integrálja, amikor meghívják weboldalunkat és úgynevezett sütit menthet el az Ön készülékében. Ha ezután bejelentkezik a Facebookra vagy amikor be van jelentkezve, akkor az online ajánlatunk látogatása szerepelni fog az Ön profiljában. Ezeket az információkat személyesen Önhöz rendelhetjük további információk segítségével, amelyeket a Facebook adott fióknak a Facebook közösségi hálózaton birtoklása alapján mentett el Önről.

A Facebook képpont segítségével megérthetjük továbbá a Facebook hirdetések statisztikai és piackutatási céljainak hatékonyságát, amikor azt nézzük, hogy a felhasználókat Facebook hirdetésre kattintás után átirányították-e weboldalunkra (ún. Conversion).

A Pixellel, ill. a cookie-val összegyűjtött információkat a Facebook összesítheti és az összesített információkat a Facebook saját hirdetési céljaira, valamint harmadik felek hirdetési céljaira használhatja. Pl. a Facebook következtethet bizonyos érdeklődésekre az Ön weboldalon folytatott böngészése alapján és használhatja az információkat harmadik felek ajánlatainak hirdetésére is. A Facebook a Pxellel, ill. a cookie-val összegyűjtött információkat további információkkal is összekapcsolhatja, amelyeket a Facebook más weboldalakon keresztül és / vagy a Facebook közösségi hálózat használata során gyűjtött Önről, így a Facebook Ireland Limitednél profil menthető el Önről. Ez a profil hirdetési célokra használható.

A Facebook képpont segítségével az Ön viselkedése több oldalon keresztül követhető, miután megnézett vagy rákattintott egy Facebook hirdetésre. Ezt az eljárást használják a Facebook-hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú értékelésére és segíthetnek a jövőbeni hirdetések optimalizálásában.

Ezenkívül a Facebook képpont használatakor a „kiterjesztett összehasonlítás” kiegészítő funkciót használjuk. A célcsoportok létrehozásához szükséges adatokat („Custom Audiences” vagy „Look Alike Audiences”) kódolva továbbítjuk a Facebooknak.

Használjuk továbbá a Facebook közösségi hálózat „Custom Audiences from File” eljárását is. Ebben az esetben a hírlevél címzettjeinek e-mail címe feltöltődik a Facebookra. A feltöltési folyamat titkosított. A feltöltés kizárólag Facebook-hirdetéseink címzettjeinek meghatározására szolgál. Így szeretnénk biztosítani, hogy a hirdetéseket csak azok a felhasználók láthassák, akiket érdekelnek információink és szolgáltatásaink.

Az adatok Facebook általi kezelése a Facebook adatfelhasználási irányelvének keretében történik: https://www.facebook.com/policy. Konkrét információkat a Facebook képpontról és működésmódjáról itt talál: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Visszavonhatja beleegyezését a Facebook képpont általi adatgyűjtésbe és adatainak a hirdetések megjelenítéséhez történő felhasználásba. https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Kapcsolatfelvételi űrlap / Kapcsolatfelvétel e-maillel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Weboldalunkon kapcsolatfelvételi űrlap található, amellyel elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk. Ha a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével ír nekünk, akkor a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat azért kezeljük, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot és válaszoljunk kérdéseire, kívánságaira.

Itt betartjuk az adattakarékosság és az adatkerülés elvét, mivel Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van az Önnel való kapcsolatfelvételhez. Ezek az Ön e-mail címe, postacíme, utóneve, vezetékneve, a tárgy és maga az üzenetmező. Ezenkívül az Ön IP címét technikai okokból és jogi védelem céljából kezeljük. Az összes többi adat nem kötelező mező, megadása opcionális (pl. azért, hogy kérdéseire egyedi választ kapjon).

Ha e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor az e-mailben közölt személyes adatait kizárólag a megkeresés feldolgozásának céljára kezeljük.

Hírlevél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Weboldalunkon ingyenes hírlevélre iratkozhat fel. A hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail címet, valamint nevét használjuk fel a személyre szabott hírlevél küldéséhez. Az irányítószámot a regionálisan érdekes hírlevelekhez használják.

Itt betartjuk az adattakarékosság és az adatkerülés elvét, mivel csak az e-mail cím, a név és a postai irányítószám megadása kötelező. Technikai okokból és a hírlevél rendelésekor megvalósuló jogi védelem céljából az Ön IP címét is kezeljük.

Természetesen bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozási lehetőség használatával és ezzel visszavonhatja a beleegyezését.

Hírlevelek e-mailben küldéséhez az úgynevezett kettős opt-in eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy csak akkor kap e-mailben hirdetést, ha előzetesen kifejezetten megerősítette, hogy aktiválhatjuk a hírlevél-szolgáltatást. Ez úgy történik, hogy értesítő e-mailt küldünk Önnek és megkérjük, erősítse meg, hogy hírlevelünket erre az e-mail címre, az e-mailben található hivatkozásra kattintva szeretné kapni.

Integrált Tracking-Pixelekkel mérjük hírleveleink megnyitási arányát és az Ön hírlevél-mailjeinkre adott interakcióját (pl. kattintások). Ha rákattint a hírlevelekben található hivatkozásokra, szintén követő mechanizmusokkal az Econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe) ezt regisztrálja. Ezt a funkciót az Önnek a hírlevél megrendelésekor adott beleegyezése alapján használják, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez csak le kell iratkoznia a hírlevélről.

Nyereményjáték / hirdetésbe beleegyezés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Weboldalunkon nyereményjátékban is részt vehet. Ha kitölti a nyereményjáték ablakot, megadott adatait kizárólag a verseny lebonyolításának céljából kezeljük.

Itt betartjuk az adattakarékosság és az adatkerülés elvét, mivel Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van a nyereményjáték lefolytatásához és az Ön nyereményről szóló értesítéshez. Ezek pl.: név, e-mail cím, megszólítás, postacím és ország.

A kötelező mezőket * (csillag) jelöli. Technikai okokból és jogi védelem céljából az Ön IP címét is kezeljük. A fennmaradó mezők nem kötelezőek és csak akkor töltse ki, ha szeretné. A kötelező mezők kitöltése nélkül sajnos nem tudjuk lebonyolítani a nyereményjátékot. A részvétel ilyenkor nem lehetséges.

A nyereményjáték keretében lehetősége van arra is, hogy hirdetési hozzájárulását adja nekünk. A versenyen természetesen a hirdetési hozzájárulás megadása nélkül is részt vehet.

Ha beleegyezését adja a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével, akkor az Ön adatait is kezeljük, hogy postai úton információkat és ajánlatokat küldhessünk Önnek termékeinkről / szolgáltatásainkról (a geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG PLAYMOBIL márkanevének termékeiről és (exkluzív) ajánlatairól).

Indoklás nélkül, bármikor visszavonhatja beleegyezését a 0911/9666-0 telefonszámon, e-maillel a gewinnspiele@playmobil.de címre vagy postán, a geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D – 90513 Zirndorf címre küldve.

Webáruház (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Csak azokat az adatait kezeljük, amelyeket a rendelési űrlapon ad meg a szerződés teljesítéséhez, ill. lebonyolításához, hacsak nem járul hozzá egyéb felhasználáshoz is.

Azáltal tartjuk be az adattakarékosság és az adatkerülés elvét, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van a szerződés végrehajtásához, ill. szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez (azaz az Ön neve, címe, e-mail címe és a kiválasztott fizetési módhoz szükséges fizetési adatok) vagy amelyeket jogilag kötelesek vagyunk gyűjteni.

Ezenkívül az Ön IP címét technikai okokból és jogi védelem céljából kezeljük. Ezen adatok nélkül sajnos vissza kell utasítanunk a szerződés megkötését, mert nem tudjuk végrehajtani vagy adott esetben be kell fejeznünk a meglévő szerződést. Ha szeretné, további adatokat természetesen önkéntesen is adhat.

A webáruházon belüli további feldolgozásról lásd: Csalások felderítése az ARVATO profilkövető megoldásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), Online-Shop funkciók a Salesforce-tól (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Regisztrálás / ügyfélfiók (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Weboldalunkon a felhasználók a személyes adatok megadásával regisztrálhatnak. Ennek előnye, hogy megtekintheti a rendelési előzményeket és elmentheti a rendelési űrlapon megadott adatait. Ha új rendelést ad, nem kell még egyszer megadnia a személyes adatokat.

A regisztráció tehát vagy az Önnel kötött szerződés (webáruházunkon keresztüli) teljesítéséhez vagy a szerződés előtti intézkedések végrehajtásához szükséges, amennyiben vendégelérés is biztosított.

Ennek során figyelembe vesszük az adatgazdaságosság és az adatkerülés elvét, mivel csak a regisztrációhoz szükséges adatokat jelöljük meg kötelező mezőként csillaggal (*). Kötelező adatok pl. az e-mail cím, a jelszó, beleértve a jelszó megismétlését is.

Webáruházunkban történő rendeléskor a kiszállításhoz szükségünk van a számlacímre (megszólítás, utónév, vezetéknév, postacím, telefonszám) is. Ha a szállítási cím eltér a számlázási címtől, a fenti adatokat a szállítási címhez is meg kell adni.

A weboldalunkon történő regisztrációval a felhasználó IP címe, a regisztráció dátuma és ideje is mentésre kerül (technikai háttéradatok). A „Regisztráció most” gombra kattintással engedélyezi adatai kezelését.

Kérjük, figyeljen a következőkre: A megadott jelszót kódolva tároljuk. Vállalatunk alkalmazottai nem tudják elolvasni ezt a jelszót. Ezért nem adhatnak Önnek információt, ha elfelejti a jelszavát.

Ilyen esetben használja az „Elfelejtette a jelszavát” funkciót, amely automatikusan új jelszót generál és küld Önnek e-mailben. Egyetlen alkalmazott sem jogosult telefonon vagy írásban kérni Öntől a jelszavát. Ezért soha ne adja meg jelszavát, ha ilyen jellegű kérést kap.

A regisztráció befejeződése után adatait eltároljuk, hogy a védett ügyfélterületen használhassuk. Amint bejelentkezik weboldalunkra felhasználói nevével (amely egyúttal az e-mail címe) és jelszavával, weboldalunkon rendelkezésre állnak a regisztrációs adatok az Ön által végrehajtott műveletekhez (pl. az webáruházunkban történő megrendelésekhez). A végrehajtott rendelések rendelési előzményekben követhetők. Itt adhatja meg a számlázási vagy a szállítási cím változását.

A regisztrált személyek szabadon módosíthatják / javíthatják a rendelési előzmények számlázási vagy szállítási címét. Ügyfélszolgálatunk is szívesen elvégzi a változtatást / javítást, ha felveszi vele a kapcsolatot. Természetesen megszüntetheti, ill. törölheti is a regisztrációt vagy az ügyfélfiókját (az „Ügyfélfiókom”, „Ügyfélfiók törlése” alatt).

Fizetési rendszerek (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) és b) pont), bonitásvizsgálat (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pont)

Webáruházunkban fizethet számla ellenében, bankkártyával, PayPallal, utánvéttel vagy banki beszedéssel (SEPA csoportos beszedési megbízás). Ehhez regisztráljuk a fizetéshez szükséges adatokat, mert ez a rendelés és a fizetés rendezésének feltétele. Ezenkívül az Ön IP címét technikai okokból és jogi védelem céljából kezeljük.

Itt betartjuk az adattakarékosság és az adatkerülés elvét, mivel Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van a fizetés lebonyolításához és ezáltal a szerződés végrehajtásához vagy az adatok rögzítésére törvény kötelez bennünket.

Ezen adatok nélkül sajnos vissza kell utasítanunk a szerződés megkötését, mert nem tudjuk végrehajtani.

Az általunk használt fizetési rendszer TLS kódolást használ az Ön adatainak védett továbbítására.

Tudnivalók a számla ellenében történő fizetésről:

Ha telefonon vagy webáruházunkban a számlafizetési módot választja, akkor fizetőképességi vizsgálatot végzünk. Ehhez a fizetőképességgel kapcsolatos adatokat elküldik Arvatónak a fizetőképességi, ill. a nemteljesítési kockázatok meghatározására. Fizetőképességi vizsgálatra csak azokban az országokban kerül sor, amelyekben lehet számla ellenében fizetni, azaz Németországban, Ausztriában és Svájcban. 

Az Arvato társaságai eltérnek egymástól:

Németország: informa Solutions GmbH
Ausztria: Credify Informationsdienstleistung GmbH
Svájc: Credify Informationsdienstleistung GmbH

Adatvédelmi tudnivalók az Arvatóhoz:

Adatait (név, cím és szükség esetén születési dátum) fizetőképessége vizsgálatára, információk beszerzéséhez a nemfizetés kockázatának matematikai-statisztikai eljárásokkal, a címadatok felhasználásával végzendő értékelésére, valamint címének ellenőrzéséhez (kézbesíthetőség ellenőrzése) továbbítjuk az infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden vállalathoz; ha megrendelését Ausztriából, ill. Svájcból adta fel, akkor a Credify Informationsdienstleistungs GmbH-hoz.

Az adatátadások jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A rendelkezések alapján átadás csak abban az esetben történhet, ha erre vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelmére van szükség és az érintett személyek alapjogainak és szabadságainak érdekei nem élveznek elsőbbséget a személyes adatok védelmével szemben. Részletes információkat az ICD-ről, az általános európai adatvédelmi rendelet (GDPR) 14. cikke értelmében, azaz információk az üzleti célról, az adattárolás céljairól, az adatok címzettjeiről, az önálló tájékozódási jogról, a törléshez vagy a helyesbítéshez való jogról stb. a mellékletben, illetve a következő hivatkozáson: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt) továbbá a www.credify.at/datenschutz címen.

Ha a szerződés megkötését megtagadják, erről és kérésre a döntés fő okairól is tájékoztatjuk Önt. Ezután lehetősége nyílik arra, hogy dsb@playmobil.de segítségével érvényesítse álláspontját, majd munkatársunk újra ellenőrzi a döntést.

Technikai háttérinformációk itt találhatók: Csalások felderítése az ARVATO profilkövető megoldásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)

Tudnivalók a bankkártyás fizetésről:

A bankkártyás fizetéssel egyezően ellenőrzik a bankkártya adatait és fizetőképességi vizsgálatot végeznek.

Tudnivalók a PayPalról:

A PayPal a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, vállalata. Ha az érintett személy a rendelési folyamat során webáruházunkban a PayPalt választja fizetési módként, akkor az érintett személy adatait automatikusan megkapja a PayPal.

A PayPallal fizetés lehetőségének kiválasztásával az érintett személy beleegyezik a fizetés lebonyolításához szükséges személyes adatok továbbításába. A PayPalnak továbbított személyes adatok általában az utónév, a vezetéknév, a cím, az e-mail cím, az IP cím, a telefonszám vagy a fizetés lebonyolításához szükséges egyéb adatok.

Az adásvételi szerződés lebonyolításához a mindenkori rendeléshez kapcsolódó személyes adatok is szükségesek. A PayPal adatvédelemmel kapcsolatos részletek itt találhatók:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev

 

Tudnivalók a beszedési megbízásról:

A banki beszedéshez hasonlóan regisztráljuk bankszámlája adatait (IBAN, számlatulajdonos) annak érdekében, hogy a megfelelő összeggel megterheljük a számláját.

Katalógus küldése postán/ e-mailben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Csak azokat az adatait kezeljük, amelyeket a rendelési űrlapon ad meg a katalógusküldés teljesítéséhez, ill. lebonyolításához, hacsak nem járul hozzá egyéb felhasználáshoz is.

Betartjuk az adattakarékosság és az adatkerülés elvét, mivel Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van a rendelés teljesítéséhez (megszólítás, utónév, vezetéknév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám).

Ezenkívül az Ön IP címét technikai okokból és jogi védelem céljából kezeljük.

Hirdetési célok meglévő ügyfelek számára (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG érdekében áll az ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint részükre információk és ajánlatok küldése termékeinkről / szolgáltatásainkról (katalógus és hírlevél). Azért kezeljük az adatait, hogy megfelelő információkat és ajánlatokat küldhessünk Önnek e-mailben és postai úton.

Ha Ön ezt nem kéri, bármikor kifogásolhatja személyes adatainak közvetlen hirdetési célokra történő felhasználását; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a közvetlen hirdetéssel kapcsolatos. Ha kifogást nyújt be, a továbbiakban nem kezeljük adatait ilyen célra.

A kifogás indokolás nélkül, díjmentesen és informálisan nyújtható be és lehetőleg a 0911/9666-0 telefonszámra, e-mailben a service@playmobil.de vagy postai úton a geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2 - 10, D - 90513 Zirndorf címre kell elküldeni.

Automatizált egyedi döntések

Tisztán automatizált kezeléssel hozunk döntést a következő esetekben:

Ha telefonon vagy webáruházunkban a számlafizetési módot választja, akkor fizetőképességi vizsgálatot végzünk. Ehhez a fizetőképességgel kapcsolatos adatokat elküldik Arvatónak a fizetőképességi, ill. a nemteljesítési kockázatok meghatározására. További információk: Csalások felderítése az ARVATO profilkövető megoldásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)

Ha a szerződés megkötését megtagadják, erről és kérésre a döntés fő okairól is tájékoztatjuk Önt. Ezután lehetősége nyílik arra, hogy dsb@playmobil.de segítségével érvényesítse álláspontját, majd munkatársunk újra ellenőrzi a döntést.

Az Arvato adatvédelmi irányelveit itt olvashatja el: https://finance.arvato.com/de/datenschutz/

Ha kérdése van az eljárással kapcsolatban vagy szeretné megvitatni velünk az eredményeket, kérjük, forduljon hozzánk a dsb@playmobil.de címen.

Tudnivalók az adatvédelemről a közösségi médiában

A geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG különböző megjelenéseket tart fenn a „közösségi médiában” annak érdekében, hogy kommunikáljon a feliratkozott felhasználókkal, akik ott tájékozódhatnak ajánlatainkról.

Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy ezeknek a felületeknek a közösségi média által biztosított funkciókkal használata az Ön felelőssége. Ez különösen az ilyen felületeken az Ön által alkalmazott konkrét viselkedést érinti. Ez kifejezetten az interaktív funkciók használatára érvényes (pl. kommentek, megosztás, értékelés).

Személyes adatainak kezelése tekintetében azonban a Facebookkal együttes felelősséggel tartozunk minden ügyfél, érdeklődő és felhasználó felé. Tudatában vagyunk ennek a felelősségnek, és fontos célunk az Ön adatainak védelme. Sajnos nem tudjuk teljes mértékben vállalni ezt a felelősséget, mert a Facebook nem biztosítja számunkra az információk olyan átláthatóságát, ami szükséges volna az említett tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséhez. Mindenképp arra törekszünk, hogy minden szükséges intézkedést megtegyünk adatai védelmére.

Szeretnénk felhívni figyelmét arra is, hogy a felületek használatakor az Ön adatai az Európai Unión kívül is kezelhetők. Az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítással az amerikai szolgáltatók garantálják, hogy az EU-ban az adatok kezelése során betartják az EU adatvédelmi követelményeit is.

Ezenkívül az Ön adatai és a használattal kapcsolatos információk piackutatási és hirdetési célokra is kezelhetők. Pl. a felhasználó viselkedése és az ebből fakadó érdeklődési körök alapján készülnek a felhasználói profilok. Ezáltal pl. hirdetések helyezhetők el a felületeken belül és kívül. Ebből a célból a sütiket általában az Ön készülékén tárolják. Ettől függetlenül a felhasználói profilokban azok az adatok is tárolhatók, amelyeket nem közvetlenül az Ön készülékéről gyűjtöttek (különösen, ha Ön a megfelelő felületek tagja és bejelentkezett rájuk).

A tájékoztató szolgáltatás kínálójaként nem gyűjtünk és nem kezelünk egyéb adatokat szolgáltatásunk Ön általi használatáról.

A felhasználók személyes adatainak kezelése jogos érdekeink alapján történik a felhasználók megfelelő tájékoztatása és a velük folytatott kommunikáció alapján, a GDPR 6. cikk bekezdés 1. szakasz f) pontjának megfelelően. Ha Öntől az adott szolgáltatók beleegyezést kérnek az adatkezeléshez (pl. jelölőnégyzet bejelölésével vagy gombra kattintással), az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 7. cikke szabályozza.

Tiltakozási lehetőség

Ha Ön közösségi hálózat tagja és nem szeretné, hogy a hálózat weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről és összekapcsolja az adott hálózatban tárolt tagi adataival,

jelentkezzen ki a megfelelő hálózatból, mielőtt meglátogatja weboldalunkat,

törölje az eszközön lévő sütiket,

lépjen ki és indítsa újra a böngészőt.

Az újbóli bejelentkezés után azonban az adott felhasználóként újra felismerheti Önt a hálózat.

A mindenkori adatkezelés és a kifogás lehetőségeinek (opt-out) részletes leírása az alábbiakban megadott szolgáltatók által hivatkozott információkra vonatkozik.

Az információkérések és a felhasználói jogok érvényesítése esetén is felhívjuk figyelmét arra, hogy ezek a legjobban a szolgáltatóknál érvényesíthetők. Mivel csak a szolgáltatók férhetnek hozzá a felhasználói adatokhoz és közvetlenül reagálhatnak a kérésére és tájékoztatást adhatnak. Ha továbbra is segítségre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Tudnivalók a szerzői jogokról és a művészeti szerzői jogi jogokról

Ha képeket, szövegeket, rajzokat, videókat, zenét stb. szeretne közzétenni weboldalunkon, akkor tudnia kell, hogy ezzel minden felhasználói jogot átruház a hálózatra, ami végső soron jogi következményekkel járhat Önre nézve, ha nem Ön a szerző, ill. a szerzői jog tulajdonosa.

Online ajánlatok gyerekeknek

16 évesnél fiatalabb személyek semmilyen személyes adatot nem továbbíthatnak részünkre és nem tehetnek beleegyező nyilatkozatot szüleik, ill. törvényes nevelőik beleegyezése nélkül. Arra kérjük a szülőket, nevelőszülőket, hogy aktívan vegyenek részt gyermekeik online tevékenységében és online érdeklődésében.

Hivatkozások más szolgáltatókhoz

Weboldalunk más vállalatok weboldalaira vezető – egyértelműen felismerhető – hivatkozásokat is tartalmaz. Amennyiben más szolgáltatók weboldalaira hivatkozó hivatkozásokat talál, vállalatunknak nincs hatása azok tartalmára. Ezért ezekért a tartalmakért semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállalunk. Az oldalak tartalmaiért minden esetben a mindenkori ajánlattevő vagy üzemeltető felel.

A hivatkozott oldalakat a hivatkozás időpontjában az esetlegesen lehetséges jogsértésekre és azonosítható jogsérelmekre nézve ellenőriztük. Jogellenes tartalmak a hivatkozás időpontjáig nem voltak felismerhetők. A hivatkozott oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban jogsérelem konkrét vélelme nélkül nem elvárható. Jogsérelmek ismertté válása esetén az ilyen jellegű hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.